พันธกิจ

  1. เป็นแหล่งขยายและกระจายพันธุ์ยางพันธุ์ดีตามคำแนะนำพันธุ์ยางดี ไปสู่เกษตรกรชาวสวนยางและแปลงขยายพันธุ์ยางของเอกชน โดยเน้นความถูกต้อง ตรงพันธุ์ รวมทั้งเป็นแหล่งสำรองกิ่งตายางพันธุ์ดี กรณีแปลงขยายพันธุ์ของเอกชนขาดแคลน หรือ มีราคาแพง

  2. สนับสนุนงานค้นคว้าทดลอง และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับยางพารา ของกองการยาง ทั้งด้านการผลิตยางพารา การสั่งซื้อ และการจัดจำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ตรงตามหลักวิชาการ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางแผ่นดิบและยางชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสม รวมถึง แนะนำพันธุ์ยางดีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ให้กับเกษตรกร

  3. ใช้ประโยชน์จากต้นยางที่เสร็จสิ้นจากงานค้นคว้าวิจัยโดยการกรีด หรือการใช้ประโยชน์ในทางอื่นใด ที่เกี่ยวกับผลผลิตยาง เพื่อนำมาจำหน่ายและเป็นรายได้ คืนกลับสู่เงินทุนหมุนเวียนยางพารา เพื่อนำมาสนับสนุนและส่งเสริมภารกิจต่างๆ ข้างต้นต่อไป

  4. จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสารกำจัดศัตรูพืช และอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในราคาย่อมเยา